Wolnica 1
Poznań 61-764

+ 48 606 784 230
wlkp@nszzpp.pl

01 - 12 - 2022 - Informacja z MSWiA dot. zastosowania kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (...)

 

05 znak uproszczony kolor biale tlo

 

DB-W-078-22/2022 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2022 r. 

Pan 

Krzysztof Hetman 

Przewodniczący Zarządu Głównego 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Pracowników Pożarnictwa 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

mając na uwadze rozwiązania przyjęte w uchwalonej przez Sejm RP na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, uprzejmie informuję co następuje. 

Zastosowanie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 dla funkcjonariuszy do obliczania uposażeń od dnia 1 marca 2023 r. oraz mechanizmu wyrównującego uposażenia za styczeń i luty 2023 r. oznacza, że faktyczna podwyżka od 1 marca 2023 r. wynosić będzie 631 zł (z nagrodą roczną). 

Tak więc, w celu zagwarantowania powyższego wzrostu uposażeń konieczne będzie zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej o 0,060 i tym samym opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (resort swia rozpoczął już prace w tym zakresie). 

W przedmiotowym projekcie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ustalona zostanie na poziomie 4,233, co w konsekwencji przełoży się na wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia z kwoty 6.738 zł do kwoty 7.369 zł, tj. więcej o 631 zł. 

Z poważaniem 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

 

2023 © Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. All Rights Reserved.