ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań 

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Zbigniew Rogodziński

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Krzysztof Wojtkowiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Łukasz Kwas

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Dariusz Wojcieszak

11 - 03 - 2024 - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - komunikaty RCB - ...źródło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Prewencja Społeczna PSP (...)

11 - 03 - 2024 - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - komunikaty RCB - ...źródło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Prewencja Społeczna PSP (...)

Systemy infrastruktury krytycznej

 • Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych,
 • finansowe,
 • zaopatrzenia w żywność,
 • zaopatrzenia w wodę,
 • ochrony zdrowia,
 • transportowe,
 • ratownicze,
 • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Jednym z elementów zarządzania kryzysowego związanego ochroną IK jest współpraca administracji publicznej. Ma polegać na wspólnych działaniach, których celem jest poprawa warunków bezpieczeństwa. Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa jest również współpraca z biznesem. Jej celem jest wypracowanie przejrzystych zasad i procedur między administracją a właścicielami samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej. Wynika to z faktu, iż znaczna część infrastruktury, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, znajduje się obecnie w rękach prywatnych. 

...źródło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz  Prewencja Społeczna PSP

8 marca - DZIEŃ KOBIET ! ! ! (...)

8 marca - DZIEŃ KOBIET ! ! ! (...)

💐 Szanowne Panie,💐

W imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

wszystkim Paniom najlepsze Życzenia z okazji 

🌹 Dnia Kobiet 🌹


z poważaniem


Zbigniew Rogodziński


Przewodniczący WZW NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

06 - 03 - 2024 - Powierzenie pełnienia obowiązków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - źródło KW PSP Poznań (...)

06 - 03 - 2024 - Powierzenie pełnienia obowiązków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - źródło KW PSP Poznań (...)

W środę 6 marca 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej PSP, komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski wręczył st. bryg. Jackowi Strużyńskiemu decyzję personalną powierzenia od 5 marca 2024 roku obowiązków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zdjęcia: st. str. Krzysztof Pisz

st. bryg. Jacek Strużyński

st. bryg. Jacek Strużyński od najmłodszych lat związany z ochroną przeciwpożarową. W wieku 12 lat startował w pierwszych zawodach OSP MDP wg. regulaminu CTIF zdobywając wraz ze swoją drużyną mistrzostwo rejonu konińskiego.

Służbę rozpoczął w 1991 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP, obecnie APoż). Ukończył ją w 1996 roku, otrzymując w trakcie studiów, za wyniki osiągnięte w nauce, srebrną odznakę Wzorowy Podchorąży.

Służbę stałą rozpoczął w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie  na stanowisku dowódcy zastępu w JRG nr 2 w Koninie, a następnie na stanowisku starszego inspektora w Wydziale Kontrolno Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

W 1999 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i mianowany kolejno na stanowiska: młodszego oficera, oficera, starszego specjalisty, kierownika sekcji. W 2008 roku został naczelnikiem Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Jako naczelnik tego wydziału nadzorował opiniowanie pod względem przeciwpożarowym strategicznych obiektów w Wielkopolsce tj. Lotnisko Ławica, Termy Maltańskie, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Dworzec PKP i PKS, Stadion Lecha, Centrum Handlowe Posnania, Hotel Bałtyk, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum Kultury Zamek, pozostałe hotele, akademiki, szpitale, (autostrada A2, drogi ekspresowe).

Od 18 sierpnia 2008 roku do 30 czerwca 2016 roku pełnił nieetatową funkcję Szefa Sztabu Batalionu Centralnego Odwodu Operacyjnego województwa wielkopolskiego. Jako szef sztabu był odpowiedzialny za zabezpieczenie najważniejszych wydarzeń odbywających się w woj. wielkopolskich, a były to m. in. Szczyt klimatyczny COP-14 w 2008 roku, prezydencja Polski w Radzie UE 2011, turniej EURO 2012, zabezpieczenie pierwszego w historii wyjazdowego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, zorganizowanego dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i początków polskiej państwowości.

Wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie zawodowe sprawiły, że w 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie. W czteroletnim okresie kierowania krotoszyńską komendą st. bryg. Jacek Strużyński, wykorzystując przychylność samorządów powiatu krotoszyńskiego, lokalnych przedsiębiorców oraz korzystając z programów na dofinansowanie sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej pozyskał środki finansowe w wysokości blisko 2 milionów złotych. Pozyskane zasoby finansowe pozwoliły m.in. podnieść warunki lokalowe w niemalże wszystkich pomieszczeniach krotoszyńskiej komendy oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje kończąc w 2011 roku studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie zapobiegania pożarom i awariom oraz 2012 szkolenie dla kadry dowódczej szczebla strategicznego, w 2013 roku studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - „Gospodarowanie zasobami” oraz w 2022 roku Akademię Nauk Stosowanych w Koninie na kierunku Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych oraz osiągnięcia st. bryg.

Jacek Strużyński odznaczony został:

•    2005 r. - Brązowym Krzyżem Zasługi, 
•    2006 r. - Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
•    2009 r. - Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
•    2009 r. - Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, 
•    2012 r. - Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, 
•    2014 r. - Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
•    2023 r. - Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego".

04 - 03 - 2024 - Spotkanie przedstawicieli strażackich Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panią Agatą Sobczyk - Wojewodą Wielkopolską (...)

04 - 03 - 2024 - Spotkanie przedstawicieli strażackich Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panią Agatą Sobczyk - Wojewodą Wielkopolską (...)

4 marca 2024.odbyło się spotkanie przedstawicieli strażackich Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Panią Agatą Sobczyk - Wojewodą Wielkopolską.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa Zbigniew Rogodziński wraz z zastępcami

oraz Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian Andrzej Jurga wraz z  zastępcami.

Na początku spotkania wręczono Pani Wojewodzie kwiaty oraz pamiątkowy obraz przedstawiający Św. Floriana - patrona strażaków. Podczas spotkania poruszono najbardziej pilne potrzeby funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych pełniących służbę na terenie województwa wielkopolskiego.

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.:

●      Wysokość wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komend;

●      Problemy kadrowe w komendach, zwłaszcza w obszarze systemu codziennego;

●      Problemy związane z utrzymaniem bieżącym komend (wzrost wysokości rachunków za media, wzrost kosztów utrzymania sprzętu, jego certyfikacji oraz atestowania, wzrost cen paliw);

●      Niedoszacowanie kosztów remontowych komend;

●      Potrzeba współpracy Wojewody z KW oraz strony społecznej w tworzeniu procedur i systemu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz innych działań, w których uczestniczą funkcjonariusze PSP (m.in. grupy specjalistyczne i ich dodatkowe obowiązki);

●      Możliwość współpracy UW w podjęcia działań związanych z wybudowaniem poligonu ratowniczego - gruzowiska, przy JRG-4 i GRS OSP w Poznaniu. Poligon szkoleniowy, którego charakter odpowiada specyfice szkoleń nie tylko SGPR Poznań, ale i zespołów ratowniczych z całego kraju, przygotowujący ratowników do realnych działań podczas różnych katastrof. Obiekt wykorzystywany będzie również do przeprowadzenia ogólnopolskich egzaminów psów ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

●      Zapowiedź kolejnej tury inwentaryzacji obiektów tymczasowego schronienia przez funkcjonariuszy PSP - wyrażamy obawy związane z niedostatecznymi kompetencjmi strażaków w ocenie przydatności obiektów mających pełnić funkcję schronień.

W dalszej części spotkania Pani Wojewoda przedstawiła plany i zamierzeniach  z którymi wspólnie z PSP będą podejmowane działania m.in. dotyczących likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie województwa.

Dziękujemy Pani Agacie Sobczyk, Wojewodzie Wielkopolskiej, za otwarte i pełne merytoryki spotkanie. Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie przedstawionych problemów oraz aprobatę udziału przedstawicieli strony społecznej w wypracowywaniu procedur likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

01 - 03 - 2024 - Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Polski - źródło MSWiA (...)

01 - 03 - 2024 - Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Polski - źródło MSWiA (...)

W piątek 1 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów, które określa m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które będą obowiązywały na terenie naszego kraju. Nowe regulacje zostały przygotowane i ogłoszone na podstawie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dokument normuje organizację i warunki przygotowania oraz funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Polski.

Załączona do rozporządzenia tabela określa  sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dotyczą wszystkich osób przebywających na jej obszarze.

Przepisy określają również właściwości organów w tych sprawach, w tym te dotyczące alarmowania o skażeniach w podmiotach podległych lub nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, zdrowia, administracji publicznej, rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa, gospodarki morskiej, klimatu, gospodarki wodnej oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Nowy akt wykonawczy zwiększy liczbę przesłanek umożliwiających uruchomienie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA). Doprecyzuje także listę podmiotów niezbędnych do zaangażowania w funkcjonowanie systemu. 

Ponadto, jako przesłanki do jego uruchomienia dodano wprowadzenie środka reagowania kryzysowego NATO lub wystąpienie zdarzeń oddziaływujących na obszar więcej niż jednego województwa i zagrażających życiu lub zdrowiu osób. Pozwoli to na uruchomienie systemu bez konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego. 

Po uruchomieniu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wszystkie podmioty, które tworzą system, będą kierowały do centrum dyspozycyjnego osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu oceny sytuacji skażeń lub przeciwdziałania skutkom ich wystąpienia.

Koordynacja i współpraca

Ponadto rozporządzenie określa instytucje i podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie ćwiczeń i treningów KSWSiA. Uwzględnia przy tym odpowiedzialność finansową w zakresie ich organizacji i przeprowadzenia.

Dodano również regulację dotyczącą ustanowienia „Planu współdziałania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednolitego KSWSiA”. Będzie on zawierał, uzgodnione przez podmioty tworzące system, procedury współdziałania organów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład KSWSiA. Za przygotowanie dokumentu będzie odpowiedzialny szef MON.

źródło - MSWiA

Rozporządzenie_Rady_Ministrów_z_dnia_23_lutego_2024_r_w_sprawie_systemów.pdf

19 - 02 - 2024 - Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Zbigniew Rogodziński jako druh OSP Turek odebrał wyjątkowy prezent (...)

19 - 02 - 2024 - Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa - Zbigniew Rogodziński jako druh OSP Turek odebrał wyjątkowy prezent (...)

   49 lat temu druhowie z OSP Turek świętowali stulecie swojej jednostki. Na jubileusz nie dotarła wówczas delegacja OSP Śrem, jednak po niemal pięciu dekadach przygotowany na tę okazję prezent trafił do turkowskich druhów. Była to nie lada niespodzianka.

   Nikt dziś nie wie, co stanęło na przeszkodzie, aby strażacy ochotnicy ze Śremu osobiście stawili się na uroczystościach jubileuszowych. Przygotowali jednak prezent, który po blisko pięciu dekadach odnaleziono i dostarczono do Turku.

   ...w czasie porządków w remizie znaleźliśmy życzenia, które miały dotrzeć tutaj niemal 50 lat temu. Bliżej nieokreślone jest to dlaczego prezent nie dotarł na czas - mówili członkowie delegacji OSP Śrem, którzy pojawili się w Turku w sobotę, 17 lutego. 
 
   Ów upominek to antyrama z fotografiami i specjalną dedykacją: „Nie mogąc osobiście wziąć udziału w waszym wspaniałym świcie 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku przesyłamy tą drogą serdeczne życzenia pomyślnego rozwoju oraz pracy i służby na rzecz dobra współobywateli miasta Turek, całego Województwa Konińskiego i naszej ojczyzny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej” - tak brzmiała treść życzeń skierowanych do turkowskich druhów 10 września 1975 roku. - źródło iTurek

Image
Image
Image

WSPÓŁPRACUJEMY

Zarząd Główny NSZZ PP

ZER Warszawa

Fundacja SOLIDARNI

solidarni

Aplikacja PLAY GOOGLE

Sklep Ogniowy

sklepogniowy

RSFirewall

WZW NA FACEBOOKU

X na NSZZ PP